วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ว่า “เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการดำเนินชีวิต รักความเป็นไทย ภายใต้การมีส่วนร่วมบุคลากรและชุมชนที่เข้มแข็ง”  โรงเรียนได้มุ่งเน้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามศักยภาพ โดยใช้แนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน(BBL)และการจัดกิจกรรมแบบ STEM Education เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุข  มีทักษะชีวิตที่จำเป็น และดำรงชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสำนึกความเป็นไทย สร้างเสริมความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียน กับพ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมเด็กให้ก้าวไปสู่พลเมืองอาเซียนที่มีคุณภาพ


สอบถามได้ค่ะ