ผลการดำเนินงานตามภารกิจ

      ในปีการศึกษา 2562 ทางโรงเรียนอนุบาลได้จัดกิจกรรมการสอนและโครงการต่างๆให้กับนักเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ด้านสังคม และในด้านสติปัญญา   กิจกรรมต่างๆเช่น การจัดกีฬาสีภายในโรงเรียน โครงการส่งเสริมค่ายคุณธรรม การจัดกิจกรรมวิถีพุทธส่งเสริมการนั่งสมาธิ การประกวดมารยาทไทย กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการประกวดสื่อพอเพียง และการแข่งขันทักษะทางวิชาการแข่งขันเดินตัวหนอน ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศที่จังหวัดภูเก็ตประจำปี 2561 และรางวัลชมเชยการแข่งขันเดินตัวหนอนระดับประเทศ ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562
    กิจกรรมการเรียนการสอนอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือการให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นวิทยากรจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนตามโครงการส่งเสริมและการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง และกิจกรรมการเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการพอเพียง พอประมาณ และการมีเหตุผลเพื่อที่นักเรียนสามารถดำรงชีวิตแบบพึ่งพาตนเองได้ อันจะนำไปสู่สังคมที่มีคุณภาพทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป
สอบถามได้ค่ะ