ประวัติโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นสังกัดเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว เดิมเป็นการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลของโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา  เทศบาลเมืองวังน้ำเย็นได้ดำเนินการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการศึกษา จึงได้แยกการจัดการศึกษาระดับอนุบาลออกจากโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา  โดยก่อตั้งเป็นโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 มีพื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา มีอาคารเรียนจำนวน 2 หลัง  เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  16 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นอนุบาลปีที่  2   จำนวน 12 ห้องเรียน ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 365  คน โดยมี นางแสงเดือน ภาคภูมิ รองผอ.สถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น   มีอัตรากำลังครูมาช่วยราชการ จำนวน 14 อัตราผู้ช่วยครู จำนวน 1 อัตรา และมีบุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

สอบถามได้ค่ะ